Медико-фармацевтичне відділення Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна здійснює підготовку фахівців за двома напрямками:

Акушерська справа та Фармація.

На відділенні працює дружний колектив викладачів із значним творчим потенціалом. Всі вони мають практичний досвід роботи, добре володіють новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями, що допомагає максимально наблизити навчальний процес у лабораторіях до виробничих умов. У справі підготовки фахівців поряд із високим професіоналізмом, для них важливе виховання у студентів таких рис, як людяність і чуйність.

Студенти медико-фармацевтичного відділення вивчають гуманітарні, фундаментальні науки, які є основою медичних і фармацевтичних знань та завжди демонструють високу успішність і дисциплінованість.

f1

f2f3

 

Акушерська справа

«І немає професії прекрасніше

На всіх п'яти материках,

Коли лежить все людство

У акушерки на руках!» 

«У цій професії випадкових людей не буває – сюди приходять раз, і назавжди. Це найкраща професія в світі, яку Бог дарував людям». Так, про професію акушерки кажуть випускники нашого закладу, які працюють за цим фахом вже багато років.

Акушерки доторкаються до сокровенного - таїнства народження. Це не просто люди у білих халатах. Завдяки їх умілим і добрим рукам жінки стають мамами і на світ з'являються малята, приносячи в кожен дім світло, радість, тепло і затишок. 

Ця професія надзвичайна і переоцінити її значимість важко. Адже саме акушерка слідкує за нормальним перебігом вагітності та пологів, надає допомогу вагітним, породіллям, допомагає дитині з’явитись на світ, з перших хвилин народження забезпечує контакт матері з дитиною, проводить профілактику ускладнень.

На відділенні підготовка фахівців – майбутніх акушерок здійснюється за освітньою програмою «Акушерська справа» спеціальність 223 Медсестринство освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

Термін навчання на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 5 місяців.

f5f6

Основою навчання студентів є поєднання теоретичних знань з практичною підготовкою. Практичні навички відпрацьовуються в доклінічних кабінетах, які в достатній мірі забезпечені муляжами та фантомами, медичним інструментарієм, засобами догляду за пацієнтами. Під час занять майбутні акушерки мають можливість переглянути навчальні фільми, мультимедійні презентації, відтворити клінічні ситуації, тощо.

f7f8f9f10

Заняття проводяться висококваліфікованими викладачами, більшість з яких є спеціалістами вищої категорії та мають педагогічне звання «старший викладач» та «викладач-методист».

f11

Навчальна та виробнича практики проводиться на базі провідних акушерсько-гінекологічних установ, які мають сучасне медичне обладнання, з залученням досвідчених фахівців, що теж забезпечує якісну підготовку майбутніх акушерок. Випускники закладу мають широкі можливості працевлаштування в міських та районних акушерсько-гінекологічних закладах, пологових будинках, жіночих консультаціях, фельдшерсько-акушерських пунктах.

Акушерка володіє навиками надання невідкладної допомоги, повинна швидко приймати рішення у складних ситуаціях, постійно удосконалювати свої знання, володіти навичками психологічної підготовки.

f12f13

Про достатньо високий рівень підготовки фахівців зі спеціальності Акушерська справа в Кіровоградському медичному фаховому коледжі ім. Є.Й.Мухіна свідчать результати ліцензійного іспиту Крок М. Студенти стабільно демонструють високі показники складання іспиту, - завжди в межах національного.

У коледжі акушерки не тільки отримують медичні знання, а й готуються до активної, творчої, професійної та соціальної діяльності, вчаться самостійно здобувати нові знання, контролювати і коригувати зроблене. Студенти беруть активну участь у житті коледжу, творять і проектують своє успішне майбутнє, виявляють активну громадянську позицію, проявляють творчі таланти.

f14

Фармація

Сьогодні, фармація - це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно пов’язана з новітніми світовими досягненнями науки. 

Фармацевт - фахівець, який в силу своєї «багатовекторності» і різноплановості, може піддатися великій кількості перетворень та завжди відповідати вимогам часу. Фармацевт - це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуальної еліти.

Підготовка фахівців – майбутніх фармацевтів на медико-фармацевтичному відділенні Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й Мухіна здійснюється за освітньо-професійною програмою «Фармація», спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»/освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр».

Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти 3 роки. Форма навчання денна.

Термін навчання на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 6 місяців. Форма навчання заочна.

f15f16

Після завершення навчання фармацевт набуває системних та змістовних знань з фармакології, фармакотерапії, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки, аптечної технології ліків, фармакогнозії, хімії, що дає можливість широкого вибору місця роботи. Фармацевт може працювати в аптеках та їх структурних підрозділах; лабораторіях з контролю якості лікарських засобів; фармацевтичних фабриках, заводах; фармацевтичних компаніях; фармацевтичних фірмах; аптечних складах; науково-дослідних інститутах; клініко-діагностичних лабораторіях; хіміко-фармацевтичних підприємствах та підприємствах парфумерно-косметичної галузі.

Якість підготовки майбутніх фармацевтів на відділенні забезпечується оптимальною організацією навчального процесу (у формах лекційних та практичних занять, виробничих практик, самостійної позааудиторної роботи студентів), а також забезпеченням сучасного змісту навчання, удосконаленням методик викладання дисциплін та контролю знань.

f17

Одним з показників якісної підготовки фармацевтів відділення є те, що практично 70% випускників продовжують навчання в університетах і в подальшому успішно будують свою кар`єру в нашій країні і за кордоном. 

А підтвердженням високого рівня підготовки на медико-фармацевтичному відділенні є досягнення, які демонструють студенти – майбутні фармацевти. На Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності „Панацея” вони завжди в числі найкращих: 

2010 рік – 5 місце Борисенко Тетяна;

2013 рік – 9 місце, Саржевська Марина;

2015 рік – 5 місце, Іваненко Наталія;

2016 рік – 5 місце, Фірсова Анастасія;

2018 рік – 6 місце, Вербова Анастасія.

f18

Для підготовки майбутніх висококваліфікованих, конкурентоспроможних працівників створена необхідна матеріально-технічна база, гарно обладнані кабінети всіх профільних дисциплін.

Сучасні лабораторії, які є в навчальному закладі не поступаються за оснащеністю виробничим лабораторіям.

f19f20f21f22

Тісні, дружні стосунки з місцевим підприємством «Союз Афган», яке спеціалізується на виробництві фітопрепаратів, допомагають якісно організовувати проходження студентами-фармацевтами фармакогностичної практики. Практиканти мають змогу розширити свої пізнання цілющого світу рослин і приймати безпосередню участь у заготівлі ЛРС, її переробці, у фасуванні та оформленні до відпуску фіточаїв.

Гарною традицією стало проведення зустрічей студентів відділення з представниками аптечних закладів Кіровоградщини. Вони розповідають про умови та переваги роботи саме в їх аптечній мережі та радо запрошують наших випускників для працевлаштування.

f23f24f25

Також, традиційними є щорічні зустрічі студентів медико-фармацевтичного відділення з керівництвом НФаУ, Запорізького державного медичного університету, які зазвичай проходять в дуже теплій, дружній атмосфері. Викладачі цих вузів завжди відмічають високий рівень підготовки наших студентів і радо запрошують їх продовжити навчання в стінах своїх навчальних закладів.

Крім глибоких знань з навчальних дисциплін, студенти проявляють неабиякі творчі здібності у різноманітних заходах, конкурсах, у створенні презентацій та випуску санітарних бюлетенів, студентських рекламних відеороликів.

f26f27

Студенти радо приймають участь, досліджують, творять, демонструють свої досягнення.

f28f29f30f31

Підсумовуючи, можна з впевненістю сказати, що бути фармацевтом — це значить бути лідером, справжнім господарем своєї долі! То ж, радо запрошуємо всіх бажаючих до нашого навчального закладу! Ми чекаємо вас, майбутні наші студенти!

Про нас!

 

Фармація - моє покликання!