ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ
ІМ. Є.Й. МУХІНА

Теорія має пройти іспит практикою

Практика – одна з найважливіших складових професійної підготовки будь-якого спеціаліста, особливо – медичного працівника. Вона забезпечує якість медичної освіти і має на меті набуття студентом професійних компетентностей (сукупності знань, умінь і практичних навичок), способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, досвіду професійної діяльності, формування професійних якостей особистості та відповідального ставлення до обраної професії. Надзвичайно важливим є оволодіння правилами роботи з обладнанням та оснащенням, що використовується в галузі їх майбутньої спеціальності, що дозволяє ефективно виконувати вимоги освітньо-професійної програми, а випускникам успішно адаптуватися на першому робочому місці та здійснювати професійну діяльність.

Система практичної підготовки в Кіровоградському медичному фаховому коледжі ім. Є.Й. Мухіна спрямована на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями 223 «Медсестринство» та 226 «Фармація, промислова фармація», виступає вагомим чинником поряд із теоретичною підготовкою та дозволяє здобувачу освіти сформувати якості особистості – загальні компетентності (універсальні навички, Softskills) та професійні знання, уміння і навички – спеціальні компетентності (фахові навички, Hardskills), що дають змогу ефективно здійснювати професійну діяльність в сучасних умовах.

Сучасний світ, де знання і технології оновлюються надзвичайно швидкими темпами, диктує необхідність переходу від суспільства, в якому віддають перевагу знанням, до суспільства, яке складається з громадян, які володіють компетентностями з різних галузей. Їм має бути притаманна професійна гнучкість та мобільність, уміння взаємодіяти з людьми – ефективно комунікувати, працювати в команді, застосовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях, знаходити потрібну інформацію та використовувати її при вирішенні проблем, здатність постійно удосконалювати свої професійні навички, швидко поновлювати та поповнювати знання, професійно реалізовувати подальше творче зростання.

Організація проведення практичного навчання та забезпечення якості практичної підготовки студентів Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна базується на виконанні вимог основного закону України – Конституції, Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», наказів МОЗ України №690 від 07.12.2005 р. «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» та МОН України №93 від 08.04.1993 р. «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти України №351 від 20.12.1994 р., наказу департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної військової адміністрації від 26.04.2022 р. №261-од «Про затвердження баз практичного навчання студентів Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна».

 vp

Організація та проведення практики регламентовані також наступними документами:

– договори із закладами охорони здоров'я щодо проходження практики здобувачів фахової передвищої освіти Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна;

накази директора коледжу про направлення здобувачів освіти на практику і призначення керівників;

наскрізні навчальні програми та робочі навчальні програми практики;

щоденники та індивідуальні завдання для студентів;

журнал обліку відвідування та успішності студентів при проходженні практики;

матеріали обліку виконання методичного керівництва, журнал перевірки проходження практики методичними керівниками;

звіти студентів про виконання програми практики;

екзаменаційні відомості щодо складання диференційованого заліку з практики.

             

Тільки вміння здатне оперувати знаннями

 у вирішенні професійних завдань

ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ:

  • формувати професійні та соціальні компетентності;
  • готувати висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців на ринку праці;
  • мотивувати постійне вдосконалення через подальше навчання.

Практична підготовка здобувачів освіти Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна здійснюється шляхом проведення практичних занять під керівництвом викладача в кабінетах та лабораторіях коледжу, оснащених необхідними засобами навчання та виробничої і переддипломної практик на базах закладів охорони здоров’я міста Кропивницький під керівництвом методичних та безпосередніх керівників практик.

vp1vp2

Навчальні кабінети та лабораторії в Кіровоградському медичному фаховому коледжі ім. Є.Й. Мухіна забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами навчання, інструментарієм, предметами догляду за пацієнтами, фантомами, муляжами та моделями-тренажерами по догляду за пацієнтами, догляду за новонародженими, виконанню лікувально-діагностичних процедур, веденню пологів і догляду за породіллями, манекени-тренажери з проведення серцево-легеневої реанімації для опанування практичних навичок за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа» за спеціальністю 223 Медсестринство.

Практичні заняття здобувачів освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація проводяться у спеціально оснащених навчальних кабінетах та лабораторіях коледжу, де майбутні фахівці галузі фармації набувають професійних компетентностей з питань технології лікарських препаратів, контролю їх якості, ботаніки та фармакогнозії, умови зберігання лікарських засобів та товарів аптечного асортименту, організації та економіки фармації з використанням електронних довідників, посібників, відеофільмів, сучасної довідкової літератури.

Усі навчальні кабінети та лабораторії оснащені відповідними комплексами методичного забезпечення практичних занять: інструкціями до кожного практичного заняття, тестовими завданнями, алгоритмами виконання практичних навичок, матеріалами контролю, які оформлені у відповідності з встановленими методичними вимогами. 

vp3vp4vp5vp6vp7vp8vp9vp010

Навчальна практика знайомить здобувачів освіти із майбутнім фахом у навчальних кабінетах і лабораторіях, де вони отримують первинні професійні знання, уміння та навички відповідно до індивідуальних навчальних планів. Під час практичних занять студенти на муляжах, фантомах, моделях опановують методики обстеження, вчаться інтерпретувати нормальні результати обстеження та при вирішенні ситуаційних задач проводять виявлення відхилень від норми, вивчають правила догляду та спілкування з пацієнтами, зокрема професійну етику та правові аспекти цього питання, засвоюють основи надання першої медичної допомоги, освоюють медичну маніпуляційну техніку. Проводяться професійні тренінги, які допомагають опанувати та вдосконалювати техніки шляхом необмеженої кількості повторів для відпрацювання навичок виконання внутрішньом’язових, внутрішньовенних, підшкірних, внутрішньошкірних ін’єкцій, катетеризації вен, сечового міхура, гінекологічне обстеження, ведення пологів, проведення серцево-легеневої реанімації дитині і дорослому пацієнту, обробка різних видів ран, десмургії, медичний догляд за пацієнтом, набуття професійних компетентностей з питань технології лікарських препаратів та контролю їх якості,з визначення лікарської сировини, організації заготівлі лікарської сировини з урахуванням закону про охорону природи, проводять гербаризацію лікарських рослин, набувають професійного досвіду роботи з нормативно-технічною документацією та довідковою літературою.

vp011vp012vp013vp014vp015

Головні завдання під час практичної підготовки – вивчення здобувачами освіти специфіки майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і знань, що забезпечують майбутнім фахівцям, яких готує навчальний заклад, готовність до активної творчої, професійної та соціальної діяльності, вміння самостійно здобувати нові знання, удосконалювати свій професійний рівень, аналізувати ситуації, які виникають у процесі трудової діяльності.

Ефективність навчального процесу забезпечується новітніми методиками, сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, а саме: мультимедійні технології, ділова гра з імітацією ситуацій професійного спрямування, в яких студенти можуть відчути відповідальність за своєчасність та правильність прийнятих рішень.

Професійний тренінг є одним з найбільш ефективних методів навчання, адже основне його завдання – не так опрацювати теоретичну інформацію, як сформувати в учасників освітнього процесу нові вміння і навички, розвинути особистісні й професійні якості. До сучасних методів навчання та оцінки практичних знань, умінь і навичок відноситься симуляційне навчання, засноване на реалістичному моделюванні, імітації клінічної ситуації або окремо взятої фізіологічної системи, для чого можуть використовуватися біологічні, механічні, електронні та віртуальні (комп’ютерні) моделі, що дозволяє «занурити» студента в професійне середовище шляхом відтворення реальної клінічної картини повністю або частково без супутнього ризику для пацієнта.

Розв’язуючи під час тренінгу різні змодельовані ситуації і проблеми, аналізуючи їх, учасники набувають нового цінного досвіду. Це сприяє підвищенню їхньої мотивації до саморозвитку та професійного зростання.

            

Практика без теорії сліпа.

Теорія без практики мертва.

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА проводиться в закладах охорони здоров’я міста Кропивницького для поглиблення та закріплення знань вмінь і навичок зі спеціальності – самостійно і під контролем безпосередніх керівників практики студенти виконують обов’язкові практичні навички, оцінюють стан здоров’я пацієнтів, планують та здійснюють догляд за пацієнтами, закріплюють навички роботи з оформлення медичної документації, поглиблення та удосконалення умінь та навичок з аптечної технології ліків, вирішення конкретних завдань, необхідних у майбутній професійній діяльності фармацевта, їх поступове ускладнення, максимальне наближення до вимог сучасної практичної фармації.

Між медичним коледжем і закладами охорони здоров’я міста, області укладені угоди про проходження виробничої та переддипломної практик здобувачами освіти. Методичними керівниками призначаються досвідчені викладачі медичного коледжу з відповідної дисципліни практики. У закладах охорони здоров’я керівниками практики призначають фахівців з досвідом практичної діяльності.

Практична підготовка створює умови для збагачення життєвим досвідом, розширення соціальних контактів студента, формування навичок самоуправління. Спілкуючись у колективі з фахівцями, беручи участь у вирішенні виробничих проблем, студент проявляє, розвиває та закріплює спеціальні вміння і цінні моральні якості. Саме в процесі проходження виробничої практики студенти безпосередньо засвоюють визначену систему норм, правил, соціальних ролей та цінностей, які в подальшому допоможуть їм реалізуватись в якості компетентних спеціалістів у своїй сфері діяльності.

vp016vp017vp018vp019vp020vp021vp022vp023vp024

              

Практика без теорії цінніша,

ніж теорія без практики.

Марк Фабій Квінтиліан 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА здобувачів освіти є завершальним етапом навчання для закріплення знань, отриманих у процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних навичок в умовах майбутньої діяльності на практичних базах – біля ліжка пацієнта, у процедурних, маніпуляційних, діагностичних кабінетах, кабінетах сімейного лікаря, операційній залі, травмпункті, підрозділах центру екстреної медицини та медицини катастроф, фармацевтичних закладах тощо.

Переддипломна практика передбачає навчання умінню правильно клінічно мислити, оцінювати стан пацієнта, досконало володіти технікою маніпуляцій, складати плани обстеження, догляду за пацієнтом, лікування, оцінювати його результати, вибрати правильну тактику під час надання невідкладної долікарської допомоги, проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя, основних принципів медичної етики та деонтології, дотримання інфекційної безпеки.

Метою переддипломної практики здобувачів освіти за спеціальністю Фармація, промислова фармація є поглиблення та систематизація знань, отриманих студентами в процесі вивчення таких дисциплін, як організація та економіка фармації, фармакологія, фармацевтична хімія, фармацевтичний маркетинг та фармацевтичне товарознавство.

Здобувачі освіти знайомляться опрацьовують діючі накази МОЗ України по організації надання медичної допомоги в різних структурних підрозділах закладів охорони здоров’я, вивчають функціональні обов’язки медичних працівників різних підрозділів, ведуть медичну документацію, знайомляться з науковою організацією праці фармацевтів, засобами малої механізації, досвідом роботи кращих працівників.

vp025vp026vp027vp028vp029vp030

Реформування системи охорони здоров’я в Україні передбачає підготовку конкурентоспроможного фахівця, який володіє необхідними компетентностями та якісно виконує професійні обов’язки. Тому значним фактором впливу на практичну підготовку студентів є налагодження дієвих зв’язків із роботодавцями, вивчення сучасних вимог, сучасних спеціальних знань, стандартів галузі. Це можливо лише у тісній співпраці методичних керівників нашого закладу з керівниками від баз практики, розробляючи нові механізми співпраці, розвиваючи зацікавленість один в одному, вивчаючи задоволеність роботодавців якістю підготовки випускників, навчаючись у колег-практиків новітнім методам для своєчасного внесення змін та доповнень до програм практик, адже рання виробнича адаптація здобувачів освіти переміщує акцент із засвоєння знань, вмінь та навичок на усвідомлення необхідності активності та самостійності і, найголовніше, готовності до самоосвіти та самовдосконалення.