Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін: українська мова та література, іноземна та латинська мови, зарубіжна література.

Циклову комісію очолює І.С.Кобзар – викладач другої кваліфікаційної категорії. До складу циклу входять: С.С.Присяжнюк – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, кандидат філологічних наук; О.А.Соловйова – викладач вищої кваліфікаційної категорії; Н.О.Попова – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, доктор філософії; В.В.Малюк – викладач другої кваліфікаційної категорії, О.Л.Ріжняк – викладач-методисткандидат філологічних наук, доцент; А.В.Сьомак - викладач-спеціаліст, С.М. Бойко - викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, методист.

Методична проблема циклової комісії: використання педагогічних технологій, що сприяють формуванню цілісної особистості конкурентоспроможного випускника.

Методичні проблеми, над якими працюють викладачі циклу:

Prysyazhnyuk

Присяжнюк С.С.: інтерактивні форми роботи на заняттях з української мови та літератури як засіб розвитку творчих здібностей студентів.

Великим внеском С.С.Присяжнюк є організація проведення виховних заходів. У педагогічній діяльності викладач широко використовує активні методи і форми роботи: методику застосування ТЗН, міждисциплінарну інтеграцію, активізацію розумової діяльності студентів. Постійно поповнює банк навчальних відеофільмів. Невід’ємними складовими виховної роботи Світлани Степанівни є принципи демократичності та дискусійності, індивідуалізації й диференційованості в процесі виховання молодого покоління.

Solovjova

Соловйова О.А.: реалізація компетентнісного підходу на заняттях словесності.

Викладач велику увагу приділяє активізації мовної діяльності студентів, розвитку їх монологічного та діалогічного мовлення. На заняттях зарубіжної літератури докладає зусиль для розвитку читацьких умінь студентів. Оксана Анатоліївна розробила Програми самореалізації особистості (збірники комплексних завдань з української мови за професійним спрямуванням та зарубіжної літератури).

popovan

Попова Н.О.: розвиток мовних компетенцій студентів на заняттях української мови та літератури.

За час педагогічної діяльності викладач продемонструвала ґрунтовний рівень професіоналізму, досконале володіння ефективними формами і методами педагогічної діяльності. Наталія Олександрівна займається науковою діяльністю, бере участь у конференціях, семінарах як всеукраїнського, так і міжнародних рівнів; є автором статей у фахових виданнях.

Малюк

Малюк В.В.: використання англійської лексики в медичній сфері.

Вікторія Вікторівна у своїй роботі застосовує індивідуальний підхід, відповідно до рівня знань кожного студента, що сприяє формуванню інтересу до мови; позитивному відношенню студентів до її вивчення. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння студентів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Навчальний процес побудований так, щоб він був ефективним, оптимальним за структурою, цікавим, сприяв розкриттю творчого потенціалу студентів.

kobzar

Кобзар І.С.: проблеми викладання англійської мови професійного спілкування.

Ірина Станіславівна добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує та поширює під час проведення практичних занять. Викладач уміло застосовує комунікативно спрямовані завдання, враховуючи особливості навчального матеріалу та здібності студентів.

rozhnyak

Ріжняк О.Л.: формування цілісної особистості конкурентоспроможного випускника використанням інтегративних можливостей латинської мови.

Оксана Леонідівна, кандидат філологічних наук, викладач-методист, має більше 80 наукових робіт, серед яких статті в фахових виданнях, збірники вправ та методичні рекомендації для студентів з латинської мови, регулярно приймає участь у міжнародних конференціях з питань формування сучасної медичної термінології та методики викладання латинської мови.

somak

Сьомак А.В.: формування професійного діалогічного мовлення у студентів медичних спеціальностей.

Аліна Володимирівна володіє сучасними освітніми технологіями. Використовує в роботі методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу, постійно вдосконалює свій професійний рівень, відвідуючи різноманітні психолого-педагогічні семінари та конференції. Працюючи над проблемою «Формування професійного діалогічного мовлення у студентів медичних спеціальностей» методичним змістом її занять є комунікативність, тому викладач зосереджується на формування умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою майбутніх медичних працівників.

bouko

Бойко С.М. 

Науково-методична проблема: "Формування національно свідомої, духовно багатої особистості на засадах педагогічного партнерства".