“Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі”.

Алі Апшероні.

 

Повноцінна вища освіта, незалежно від її профілю, повинна задовольняти загальні потреби, згідно з якими кожний випускник ВНЗ повинен мати сучасні уявлення про цілісну природничо-наукову картину світу, бути здатним дати наукову оцінку наслідкам своєї професійної діяльності і спроможним до подальшого творчого розвитку. Якість випускника ВНЗ визначається, насамперед, його вмінням адаптуватися до швидко змінних умов розвитку сучасного суспільства та умінням удосконалювати здобуту освіту впродовж життя.

Освіта в житті людини є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Циклова комісія загальномедичних дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тією базою у навчанні, яка допомагає засвоїти систему основних та спеціальних дисциплін, що в майбутньому дозволить кожному фахівцю стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Згідно стандартів фахової передвищої освіти, для успішного оволодіння кваліфікаціями фаховий молодший бакалавр з медсестринства та фаховий молодший бакалавр з фармації, промислової фармації, необхідно забезпечити високий рівень професійної підготовки. Викладачі циклової комісії загальномедичних дисциплін ефективно працюють для забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої та інноваційної діяльності, створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Методична мета циклової комісії – застосування інноваційних технологій при вивченні загальномедичних дисциплін для формування клінічного мислення як ключової компетентності успішної особистості випускника медичного коледжу.

Основні напрямки роботи циклової комісії:

•  реалізація особистісно-орієнтованих та предметно-орієнтованих технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів;

•  вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань та вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;

•  вдосконалення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін циклу;

•  вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутнього фахівця;

•  активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчих здібностей;

•  вдосконалення методики викладання та реалізація інтегрованого підходу до вивчення природничих дисциплін із урахуванням професійних компетенцій;

•  підвищення рівня професійної та педагогічної майстерності викладачів.

Циклова комісія загальномедичних дисциплін була заснована в 60-х роках ХХ століття за ініціативи тодішнього директора училища Лариси Луківни Лементарьової. До її складу входили викладачі анатомії, фізіології, фармакології та латинської мови.

У різні роки на цикловій комісії працювали викладачі з великої літери, які намагалися передати всі свої знання майбутнім поколінням: Л.Г.Бірзул, Б.І.Ірха, Б.М.Соломаха, Ф.А.Голобочанська, Л.П.Гуренко, В.С.Шевчук, Л.І.Лівашникова, В.М.Васильєв, П.І.Садовнича, А.Е.Сійліс, С.С.Островська, Л.І.Сікорська та інші. Пізніше до складу циклової комісії приєдналися Ю.В.Задорожна, Л.І.Мізюк, Л.М.Жаравіна, Г.О.Бондаренко. Л.О.Нелюб.

В 2007 році було прийнято рішення про об’єднання циклових комісій загальномедичних та загальноосвітніх дисциплін. В результаті утворилася циклова комісія природничих дисциплін, яку очолив С.О.Куц і до її складу увійшли викладачі Г.О.Бондаренко, В.П.Шевчук, А.М.Бродченко, Л.О.Нелюб, Л.М.Жаравіна, В.О.Кушнір, Л.М.Мізюк, А.В.Бондарева, О.В.Фоменко, А.П.Петюренко.

В 2009 році циклова комісія оновила свій склад молодими викладачами – Н.В.Волошиною, А.В.Степановою, Ю.М.Василенко, які з натхненням і новими ідеями включилися в роботу.

З 2017 року циклова комісія природничих дисциплін носить назву - циклова комісія загальномедичних дисциплін. 2017-2022 рр. циклову комісію очолювала Н.В. Волошина.

На сьогоднішній час циклова комісія забезпечує викладання дисциплін:

•        основи загальної та медичної психології;

•        основи психології та міжособове спілкування;

•        психологія кризових і залежних станів;

•        анатомія людини;

•        фізіологія;

•        анатомія з основами фізіології; 

•        анатомія та фізіологія людини; 

•        патологічна фізіологія; 

•        патоморфологія і патофізіологія;

•        мікробіологія; 

•        основи мікробіології;

•        основи екології та профілактичної медицини;

•        гігієна з основами екології;

•        основи медичної біології з генетикою;

•        основи біологічної фізики;

•        соціальна медицина та організація охорони здоров’я.

Склад циклової комісії загальномедичних дисциплін:

za03

А.В.Степанова – голова циклової комісії загальномедичних дисциплін, викладач анатомії та фізіології, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж - 11 років.

Співавтор посібника для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія людини» та «Фізіологія», автор низки методичних рекомендацій.

Степанова А.В. творчо підходить до викладання дисциплін, впроваджує інформаційно-комунікативні технології в навчальний процес, на заняттях широко використовує мультимедійне забезпечення, різноманітні форми контролю знань і вмінь, здійснює зв’язок навчального матеріалу з клінічними дисциплінами, впроваджує методику викладання на засадах компетентнісного підходу, використовуючи інтерактивні методи навчання.

IMG 6331Працюючи над методичною проблемою «Підвищення мотивації навчальної діяльності під час вивчення анатомії та фізіології на засадах компетентнісного підходу», шляхом використання методів стимулювання мотивації та створення умов розвитку внутрішньої мотивації навчання підвищує інтерес до вивчення фундаментальних дисциплін. Степанова А.В. використовує дослідницький підхід у навчанні, що спрямований на становлення у студентів досвіду самостійного пошуку нових знань, формування нових пізнавальних цінностей, збагачення їх фахової ціннісної орієнтації й набуття важливих наукових компетенцій. На регіональній студентській конференції, присвяченій 251 річниці від Дня народження Є.Й. Мухіна, та студентській науково-теоретичній конференції «Трансформація ідей Є.Й. Мухіна в доказовій медицині», присвячений 90-річчю з Дня заснування Зінов’євської медико-профілактичної школи, виступила керівником студентських проектів. Різноманітна робота викладача дає змогу виховувати у студентів любов до майбутньої професії та свого навчального закладу. 

za01

Н.П.Невмержицька – викладач мікробіології, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист», педагогічний стаж 41 рік, відмінник освіти України, преміант іменної премії Є.Й. Мухіна.

Викладач із значним досвідом роботи, творчо працює, має глибокі фахові знання. У своєму доробку має значний арсенал інноваційних форм і методів навчання. Заняття проводить на високому науково-методичному рівні, використовуючи сучасні інноваційні технології навчання. Викладачем створено повний комплекс методичного забезпечення, відеотека та комплекти мультимедійних презентацій з za08дисциплін «Мікробіологія» та «Основи мікробіології». Невмержицька Н.П. докладає багато зусиль у вихованні активної, творчої, мислячої особистості, у якої домінують процеси самоорганізації, саморозвитку та самовираження.

У навчально-методичному журналі «Фахова передвища освіта» Невмержицька Н.П. опублікувала ряд статей: «Міжпредметна інтеграція, як чинник оптимізації навчального процесу при викладанні мікробіології», «Позааудиторні форми науково-дослідницької роботи при викладанні za06мікробіології у медичному коледжі». Разом із студентами займається пошуково-дослідницькою роботою: виступила керівником студентського проекту на тему «Коронавірус. Механізм утворення антитіл: що необхідно знати сучасному медичному працівникові?» на дистанційній регіональній студентській пошуково-дослідницькій конференції «Хвороби цивілізації: аспекти діяльності медичного працівника», проведений на базі Кіровоградського медичного фахового коледж 17.02.2022 року.

za07Викладач є керівником гуртка “МІКРОБІОЛОГ” та організовує заходи направлені на більш детальне вивчення дисципліни «Мікробіологія», написання рефератів з актуальних тем, проведення тематичних, відкритих занять гуртка, підготовку та участь в науково-практичних студентських конференціях, проведенні інтелектуально-розважальних ігор «Брейн-ринг», «Слабка ланка» та інші.

Методична мета - компетентнісний підхід у вивченні природничо-наукових дисциплін – використання міжпредметної інтеграції при викладанні мікробіології, використання інноваційних технологій (методу дебрифінгу) при викладанні мікробіології.

za02С.О.Куц – викладач анатомії та фізіології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж 28 років.

Сергій Олександрович – фахівець високої науково-теоретичної підготовки, добре обізнаний з досягненнями сучасної науки, новими вимогами та перспективами розвитку професійної підготовки майбутніх медичних сестер. Досконало володіє інноваційними педагогічними технологіями при викладанні анатомії та фізіології, постійно їх удосконалює при проектуванні навчальних занять. Впроваджує інтерактивні методи компетентнісного підходу на основі моделі спільної діяльності викладача і студента, реалізує зв’язок навчального матеріалу з медичними дисциплінами, постійно здійснює формування клінічного anatomмислення та професійного мовлення майбутніх медичних сестер під час вивчення фундаментальних дисциплін.

Куц С.О. розвиває активно-діяльнісні форми навчання студентів, у тому числі їхню науково-дослідну роботу. Разом зі студентами підготував студентський проект «Є.Й. Мухін – основоположник анатомо-фізіологічного напряму в медицині» на регіональній студентській конференції, panatomприсвяченій 251 річниці від Дня народження Є.Й. Мухіна. У 2018 р. організував студентську науково-теоретичну конференцію «Трансформація ідей Є.Й. Мухіна в доказовій медицині», присвячену 90-річчю з Дня заснування Зінов’євської медико-профілактичної школи.

Співавтор підручника «Анатомія та фізіологія людини» виданого у 2007 році (перевидання 2009, 2011, 2012, 2015 роки) видавництвом «Медицина» і допущеного Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України як підручник для студентів ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Співавтор посібника для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія та фізіологія людини», автор низки методичних рекомендацій з дисципліни «Анатомія людини» та альбому для практичних занять з «Анатомії людини».

Методична мета - проектування технології формування фахових та загальних компетентностей у професійній підготовці майбутніх медичних сестер під час вивчення анатомії та фізіології.

voloshinaН.В.Волошина – спеціаліст І категорії, старший викладач. Працює викладачем з серпня 2009 року, викладач дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», «Патоморфологія та патофізіологія»педагогічний стаж - 13 років.

Викладач творчо підходить до викладання предметів, впроваджує інформаційно-комунікативні технології в навчальний процес, використовує в роботі різноманітні навчально-педагогічні форми та методи, застосовує принципи науковості і доступності при викладенні матеріалу, здійснює зв’язок навчального матеріалу з медичними дисциплінами, на za09заняттях використовує навчальні та контролюючі комп’ютерні програми та програмовані тести.

Творчий підхід продемонструвала при проведенні відкритих занять, позааудиторних заходів, конкурсів «Кращі знавці анатомії». Обладнала кабінет анатомії та фізіології, який поповнює новою навчальною літературою, навчально-матеріальними матеріалами для глибокого і ефективного вивчення дисциплін.

kucherenkoС.С.Кучеренко – викладач дисциплін основи загальної та медичної психології, основи психології та міжособове спілкування, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист», базовий методист, педагогічний стаж 24 р.

С.С.Кучеренко є укладачем робочих зошитів для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи загальної та медичної психології», «Основи психології та міжособове спілкування», автор низки статей і методичних рекомендацій.

С.С.Кучеренко - викладач який володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує під час освітнього процесу, володіє широким спектром стратегій викладання, вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення занять. Систематично використовує передовий педагогічний досвід, здійснює науково-методичну діяльність. Працюючи над науково-методичною проблемою, С.С. Кучеренко особливу увагу приділяє розвитку пізнавальних здібностей студентів, виробленню вміння приймати правильні рішення, формуванню навички поєднання теоретичних знань з практичною діяльністю. Для вдосконалення професійної підготовки студентів викладач широко використовує інформаційно-комунікативні технології.

za10Сучасне оформлення матеріально-технічної бази кабінетів, олімпіади, предметні конкурси, студентські конференції, брейн-ринги, які традиційно проводять усі викладачі циклової комісії, підвищують рівень зацікавленості студентів до вивчення фундаментальних дисциплін, розкриває навчально-науковий потенціал студентів й сприяє повноцінному формуванню соціальної, творчої та професійних компетентностей студентів.