“Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі”.

Алі Апшероні.

Повноцінна вища освіта, незалежно від її профілю, повинна задовольняти загальні потреби, згідно з якими кожний випускник ВНЗ повинен мати сучасні уявлення про цілісну природничо-наукову картину світу, бути здатним дати наукову оцінку наслідкам своєї професійної діяльності і спроможним до подальшого творчого розвитку. Йдеться про якість випускника ВНЗ, яка визначається, насамперед, його вмінням адаптуватися до швидко змінних умов розвитку сучасного суспільства, і, головне, умінням удосконалювати здобуту освіту впродовж життя.

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань.

Циклова комісія загальномедичних дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тією базою у навчанні, яка допоможе засвоїти систему основних та спеціальних дисциплін, що дозволить кожному фахівцю стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Сучасній молоді для успішного оволодівання обраною професією необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії загальномедичних дисциплін.

Циклова комісія загальномедичних дисциплін була заснована в 60-х роках ХХ століття за ініціативи тодішнього директора училища Лариси Луківни Лементарьової. До її складу входили викладачі анатомії, фізіології, фармакології та латинської мови.

У різні роки на цикловій комісії працювали викладачі з великої літери, які намагалися передати всі свої знання майбутнім поколінням: Л.Г.Бірзул, Б.І.Ірха, Б.М.Соломаха, Ф.А.Голобочанська, Л.П.Гуренко, В.С.Шевчук, Л.І.Лівашникова, В.М.Васильєв, П.І.Садовнича, А.Е.Сійліс, С.С.Островська, Л.І.Сікорська та інші. Пізніше до складу циклової комісії приєдналися Ю.В.Задорожна, Л.І.Мізюк, Л.М.Жаравіна, Г.О.Бондаренко. Л.О.Нелюб.

В 2007 році було прийнято рішення про об’єднання циклових комісій загальномедичних та загальноосвітніх дисциплін. В результаті утворилася циклова комісія природничих дисциплін, яку очолив С.О.Куц і до її складу увійшли викладачі Г.О.Бондаренко, В.П.Шевчук, А.М.Бродченко, Л.О.Нелюб, Л.М.Жаравіна, В.О.Кушнір, Л.М.Мізюк, А.В.Бондарева, О.В.Фоменко, А.П.Петюренко.

В 2009 році циклова комісія оновила свій склад молодими викладачами – Н.В.Волошиною, А.В.Степановою, Ю.М.Василенко, які з натхненням і новими ідеями включилися в роботу.

З 2017 року циклова комісія природничих дисциплін носить назву циклова комісія загальномедичних дисциплін і очолює її Н.В.Волошина.

На сьогоднішній час циклова комісія забезпечує викладання дисциплін:

•        основи загальної та медичної психології;

•        основи психології та міжособове спілкування;

•        основи медичної інформатики;

•        анатомія людини;

•        фізіологія;

•        патоморфологія і патофізіологія;

•        мікробіологія;

•        основи екології та профілактичної медицини;

•        безпека життєдіяльності;

•        медична біологія;

•        основи біологічної фізики та медична апаратура;

•        соціальна медицина та організація охорони здоров’я.

Склад циклової комісії загальномедичних дисциплін: 

Н.В.Волошина – голова циклової комісії, спеціаліст І категорії, старший викладач. Працює викладачем з серпня 2009 року, викладач дисциплін «Анатомія людини» та «Фізіологія», педагогічний стаж - 11 років.

Викладач творчо підходить до викладання предметів, впроваджує інформаційно-комунікативні технології в навчальний процес, використовує в роботі різноманітні навчально-педагогічні форми та методи, застосовує принципи науковості і доступності при викладенні матеріалу, здійснює зв’язок навчального матеріалу з медичними дисциплінами, на заняттях використовує навчальні та контролюючі комп’ютерні програми та програмовані тести.

Творчий підхід продемонструвала при проведенні відкритих занять, позааудиторних заходів, конкурсів «Кращі знавці анатомії». Обладнала кабінет анатомії та фізіології, який поповнює новою навчальною літературою, навчально-матеріальними матеріалами для глибокого і ефективного вивчення дисциплін.

za01Н.П.Невмержицька – викладач мікробіології, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист», педагогічний стаж 38 років, відмінник освіти України.

Викладач із значним досвідом роботи, творчо працює, має глибокі знання з предмету. У своєму доробку має значний арсенал інноваційних форм і методів навчання. Заняття проводить на високому науковому методичному рівні використовуючи технічні засоби (відео, графопроектор, мультимедійну систему). Викладачем створено методичний комплекс методичного забезпечення з дисциплін мікробіологія з основами імунології та вірусології.

Викладачем створена відеотека з дисципліни мікробіологія та мультимедійні презентації окремих тем. Написала ряд статей в газету «Альма матер», Видатні імена до 170 річниці з дня народження Р.Коха, «Пишаємося своєю історією» має публікації у Віснику науково-дослідницьких робіт Кіровоградського медичного коледжу.

Брала участь в інтернет-конференції: «Сучасні проблеми природничих наук, яка відбувалася в Ніжинському державному університеті ім. Миколи Гоголя з темою: «Труднощі лабораторної діагностики бактерій роду Listeria».

za02С.О.Куц – викладач анатомії та фізіології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж 26 років.

Викладач творчо проводить індивідуальну роботу із студентами, додаткові заняття для студентів з метою підвищення теоретичних знань і якості практичної підготовки, професійної майстерності студентів. Приділяє увагу самостійній роботі студентів, як на занятті, так і в позаурочний час, формує навички роботи з підручниками, науковою літературою та журналами із спеціальності.

Приймає активну участь у підготовці та проведенні позааудиторних заходів. Різноманітна робота викладача дає змогу виховувати у студентів любов до майбутньої професії, людяність та доброзичливість.

Співавтор підручника «Анатомія та фізіологія людини» виданого у 2007 році (перевидання 2009, 2011, 2012, 2015 роки) видавництвом «Медицина» і допущеного Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України як підручник для студентів ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Співавтор посібника для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія та фізіологія людини».

Автор низки методичних рекомендацій з дисципліни «Анатомія людини» та альбому для практичних занять з «Анатомії людини».

З 2006 по 2014 рік голова циклової комісії природничих дисциплін.

za03А.В.Степанова – викладач анатомії та фізіології, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж - 10 років.

Співавтор посібника для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія людини» та «Фізіологія».

Автор низки методичних рекомендацій з дисципліни «Анатомія людини» та альбому для самостійної роботи з «Анатомії людини».

Викладач творчо підходить до викладання дисциплін, впроваджує інформаційно-комунікативні технології в навчальний процес. На теоретичних на практичних заняттях викладач широко використовує мультимедійне забезпечення, різноманітні форми контролю знань і вмінь, здійснює зв’язок навчального матеріалу з медичними дисциплінами, впроваджує методику викладання на засадах компетентністного підходу, а саме використовує інтерактивні методи: «навчаючи-вчуся», «Ромашка Блума», відповідь-демонстрація, вирішення нетипових та типових задач, «Кейс-метод», «Метод малих груп» та ін. 

О.В. Мир’ян – спеціаліст І категорії. В коледжі працює з 2011 року і викладає дисципліни «Основи загальної та медичної психології», «Основи психології та міжособове спілкування».

Викладач має значний рівень психолого-педагогічної підготовленості, володіє методикою викладання дисциплін, вдало використовує методи, які дають змогу залучати студентів до активної розумової діяльності, самостійності з урахуванням їх вікових та психолого-педагогічних особливостей. Вдало використовує знання методів навчання (бесіда, розповідь, лекція, евристична бесіда, дослідницькі методи, незалежних характеристик, проблемний метод). Добре знає предмет викладання, систематично підвищує педагогічну майстерність.

Активно працює над методичною проблемою: «Формування комунікативної компетентності студентів на заняттях з основ загальної та медичної психології».

za05В.Б.Кащенко – спеціаліст І категорії, лікар дерматовенеролог вищої категорії, вища категорія з організації і управління охороною здоров’я. Загальний медичний стаж складає 37 років, працює викладачем з 2011 року.

Викладає дисципліни: Патоморфологія та патофізіологія для спеціальності «Лікувальна справа», «Сестринська справа».

Для проведення лекційних та практичних занять широко використовує комп’ютерно-інформаційні навчальні технології.

На заняттях використовує сучасні навчальні посібники, відео та фото матеріали, атласи, муляжі. Для контролю та закріплення студентами знань використовує розроблені ним теоретичні питання, тести та ситуаційні задачі І-ІІІ рівня складності, алгоритми виконання практичних навичок, вивчення історій хвороб.

Практичну роботу поєднує з науковими розробками. Є автором 30 наукових публікацій з різних питань дерматовенерології та ВІЛ-інфекції/СНІДу. П’ять статей надіслано в наукові Центри (Америки, Куби, Угорщини, Німеччини), а також використовувались при написанні підручників та монографій.

Викладачі комісії активно працюють над формуванням ключових базових та професійних компетентностей для студентів спеціальностей «Медсестринство» та «Фармація, промислова фармація».

Вивчення такої кількості навчальних предметів не тільки закладає фундамент для засвоєння дисциплін професійної і практичної підготовки, але й формує науковий світогляд людини, її алгоритмічну культуру, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати ствердження, моделювати ситуації. Крім того, забезпечує мислення майбутнього фахівця сукупністю характерних для природознавства методологічних підходів до розгляду будь-яких процесів і явищ, створює передумови для переміщення центру ваги підготовки випускників коледжу від вузької професіоналізації до більш широкої освіченості.

Методична мета циклової комісії – застосування інноваційних технологій при вивченні загальномедичних дисциплін для формування клінічного мислення як ключової компетентності успішної особистості випускника медичного коледжу".

Основні напрямки роботи:

•        реалізація особистісно-орієнтованих та предметно-орієнтованих технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів;

•        вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань та вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;

•        вдосконалення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін циклу;

•        вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутнього фахівця;

•        активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчих здібностей;

•        вдосконалення методики викладання та реалізація інтегрованого підходу до вивчення природничих дисциплін із урахуванням професійних компетенцій;

•        підвищення рівня професійної та педагогічної майстерності викладачів.

za06Мікробіологія є базовою дисципліною для таких клінічних дисциплін як інфекційні хвороби, епідеміологія, педіатрія, хірургія та інші. З метою активізації розумової діяльності студентів та виховання зацікавленості предметом, найбільш активних студентів викладач Н.П.Невмержицька об’єднує в гурток «Мікробіолог».

za07Вивчаючи морфологію та фізіологію мікроорганізмів, поширення та роль їх в житті людини, роль патогенних мікроорганізмів у виникненні інфекційних хвороб, основні імунологічні реакції, які відбувається в організмі хворого та основні характеристики найбільш поширених збудників інфекційних захворювань, студенти отримують теоретичні знання та набувають практичні навички лабораторної діагностики інфекційних хвороб. Заняття проводяться в лабораторії мікробіології, яка оснащена, мікроскопами, таблицями муляжами, комп’ютером, та всім необхідним для ефективного проведення занять.

za08Основним завданням гуртка вважається виховна спрямованість та професійна позиція в розробці кожної актуальної теми, зв'язок теорії з практикою. Велика увага приділяється ініціативі та активності гуртківців. План роботи гуртка, включає заходи направлені на більш детальне вивчення дисципліни, написання рефератів з актуальних тем, проведення тематичних відкритих занять гуртка, підготовку та участь в науково-практичних студентських конференціях, проведенні інтелектуально-розважальних ігор «Брейн-ринг», «Слабка ланка» та інші.

za09Олімпіади з анатомії, патоморфології, медичної біології, конкурси «Кращий знавець анатомії», брейн-ринги, які традиційно проводять викладачі комісії Н.В.Волошина, А.В.Степанова, С.О.Куц, студентські конференції під керівництвом викладача Н.П.Невмержицької, заохочують студентів до навчання, пошуку цікавих фактів, розширення кругозору; сприяють формуванню майбутнього фахівця як різнобічно обдарованої особистості; загартовують характер; формують впевненість у собі креативність, волю до перемоги, уміння зосередитися, знаходити правильні рішення в нестандартній ситуації під час спілкування, що допоможе молодим спеціалістам у майбутній трудовій діяльності.

za10Сучасне оформлення кабінетів мікробіології, анатомії та патморфології, медичної біології, оновлення матеріально-технічної бази спонукають студентів до творчого та наполегливого навчання, використання на заняттях технологій мультимедіа, робить навчальний процес цікавим, насиченим і сприяє формуванню соціальної, творчої та професійних компетентностей студентів.