Своїм педагогічним кредо викладачі циклової комісії вважають такі слова:

                                       До знань ведуть три шляхи:

                                       Міркування – це шлях благородства;

                                       Наслідування – він найлегший;

                                       Досвіду – він найважчий.

                                                                     Конфуцій

До складу циклової комісії професійно-орієнтовних дисциплін терапевтичного профілювходять 9 викладачів. Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін: «Внутрішня медицина», «Медсестринство у внутрішній медицині», «Сімейна медицина», «Медсестринство в сімейній медицині», «Перша долікарська допомога», «Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина», «Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині», «Дерматологія та венерологія», «Медсестринство в дерматології та венерології», «Неврологія», «Медсестринство в неврології, «Психіатрія та наркологія», «Медична та соціальна реабілітація», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі».

Головна мета – якісна підготовка фахового молодшого бакалавра відповідно до державних стандартів.

p1

Основні завдання, над якими працює циклова комісія:

 здійснення міждисциплінарних зв’язків для формування систематизованих знань;

 організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;

 забезпечення цілісного наукового світогляду;

 удосконалення методів навчання і виховання, впровадження новітніх технологій навчання;

 випуск кваліфікованого фахового молодшого бакалавра із високим рівнем сформованих ключових, базових, професійних компетентностей, які охоплюють загальноосвітні та фахові знання, практичні уміння й навички.

p2

Методична проблема:

◊ впровадження в навчальний процес тестового контролю;

◊ впровадження досвіду реалізації нової педагогічної ідеї в практику роботи викладачів коледжу;

◊ впровадження передового педагогічного досвіду з використанням інноваційних технологій навчання і виховання студентів ВНЗ;

◊ впровадження в навчальний процес інтерактивних методів для активізації розумової діяльності студентів;

◊ розвиток клінічного мислення, творчих здібностей та пізнавальної активності студентів.

p3

Практичні заняття проводяться в кабінетах доклінічної практики коледжу, які мають необхідне оснащення, та на клінічних базах лікувальних закладів міста.

Під керівництвом викладачів студенти проводять пошуково-дослідницьку роботу, результати якої обговорюються і заслуховуються на засіданнях гуртків та при проведенні тижня циклової комісії.

p4

Щороку, в рамках предметного тижня проводяться конкурси професійної майстерності, інформаційні години, інтелектуальні ігри, засідання круглого столу, науково-практичні конференції з актуальних питань діагностики, лікування та профілактики захворювань терапевтичного профілю. Викладачі циклової комісії публікують статті у фахових періодичних виданнях.

p5

Викладачі циклової комісії сприяють формуванню особистої думки, поглядів та професійної майстерності студентів, прагнуть підготувати не тільки висококваліфікованих майбутніх спеціалістів а і всебічно розвинену, гармонійну особистість.

p6

Кирпа Н.Т. – викладач терапевтичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, очолює циклову комісію професійно-орієнтовних дисциплін терапевтичного профілю. Працює в коледжі з 2009 року. Впроваджує новітні педагогічні технології, інтерактивні методи під час теоретичних, практичних занять, пошуково-дослідницької роботи студентів. Викладач бере активну участь у підготовці студентів до всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Ескулап».

p8

Круглікова В.М. викладач-методист вищої категорії. У медичному коледжі викладає з 1982 року. Творчий викладач: автор навчального посібника «Практикум із внутрішніх хвороб у модулях», у своїй роботі використовує сучасні технології навчання, постійно застосовує нові методи мотивації студентів, створюючи умови для реалізації їх потенційних можливостей, за що нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом.

p9

Чоботарь А.І. – викладач дерматології та венерології з 1996 року, викладач вищої категорії, викладач-методист. Забезпечив дисципліну: підручник «Дерматологія і венерологія», практикум з дерматології і венерології, посібник: «Медсестринство в дерматології і венерології», затверджених МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, КИЇВ ВСВ «Медицина» 2018 рік. Активно втілює в навчальний процес інноваційні технології, науково-пошуково дослідницьку роботу, застосовує інтерактивні методи.

p10

Червона О.Є. – викладач терапевтичних дисциплін, викладач-методист, відмінник освіти України. Працює в коледжі з 1981 року. Впроваджує інтерактивні методи навчання, які дозволяють зацікавити студентів, підвищити успішність та активізувати їх розумову діяльність на підставі компетентнісного підходу на практичних заняттях.

p11

Турбай Т.В. викладач медичної та соціальної реабілітації, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Володіє сучасними технологіями навчання та виховання. Працює в медичному коледжі з 1999 року. Дійсний член ГО «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини, член Європейського товариства лікарів фізичної реабілітаційної медицини». Керує роботою студентського гуртка «Імпульс». Готує та проводить конкурси профмайстерності «Кращий знавець медичної та соціальної реабілітації».

p12

Чоботарь Л.В. викладач внутрішньої медицини та невідкладних станів у внутрішній медицині з 2002 року. Викладач вищої категорії. Активно втілює в навчальний процес інтерактивні методи, проводить пошуково-дослідницьку роботу. Співавтор підручників: «Дерматологія і венерологія», «Практикум з дерматології і венерології», посібник «Медсестринство в дерматології та венерології».

p13

Передерій Л.В. – викладач терапевтичних дисциплін, використовує метод випереджувального вивчення матеріалу, «Карусель», «Мікрофон», «Кейс-метод», бере участь у підготовці студентів до всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Ескулап».

p14

Пустовіт Т.М. – викладач терапевтичних дисциплін, викладач І категорії. Працює в коледжі з 1995 року. Впроваджує методики проведення контролю самостійної позааудиторної роботи з дисципліни та нові освітні технології.

wer

Будь Н.В. – викладач вищої категорії, викладач-методист неврології та психіатрії. Педагогічний стаж 27 років. Добре володіє своїми предметами, зацікавлює студентів, прививає їм прагнення до навчання та самоосвіти, критичного мислення. Велику увагу приділяє відпрацюванню практичних навичок, взаємовідносинам у групі.