Положення про організацію освітнього процесу

Положення про державну підсумкову атестацію

Положення про групи забезпечення

Положення про КНМЗ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про стратегію процедури та критерії забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Положення про порядок та умови здійснення вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін

Положення про перескладання та повторне складання ліцензійних інтегрованих іспитів Крок М

Положення про освітню (освітньо-професійну програму)

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та ліквідації академічної різниці

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності викладачів та циклових комісій

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Примірне Положення про дистанційне навчання

Примірне Положення про порядок замовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів

Тимчасовий порядок проведення екзаменів здобувачів освіти у період карантину із використанням технічних засобів

Положення про відкритті заняття

Положення про циклову комісію

Положення про проведення тижнів циклових комісій

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнтього процесу

Порядок реалізації права учасників освітнього процесу на участь у програмах внутрішньої академічної мобільності

Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів освіти у період дії воєнного стану

Тимчасовий порядок проведення атестації здобувачів освіти у період дії воєнного стану із використанням технічних засобів відеозв’язку та платформ дистанційного навчання

Положення про систему оцінювання викладачів

Положення про планування і облік навчальної роботи та перелік основних видів методичної, інноваційної, організаційної діяльності педагогічних працівників

Положення про Силабус

Про систему (критерії, правила і процедури) оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про портфоліо/Е-портфоліо викладачів

Положення про вивчення освітньої, методичної діяльності циклових комісій

Положення про порядок виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до них

Положення про переривання навчання здобувачами освіти та надання їм академічної відпустки в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливий період)