Циклова комісія вузьких клінічних дисциплін 

 Новый рисунок 1

Своїм педагогічним кредо викладачі циклової комісії вважають такі слова:

До знань ведуть три шляхи:

Міркування – це шлях благородства;

Наслідування – він найлегший;

Досвіду – він найважчий.

Конфуцій

До складу циклової комісії вузьких клінічних дисциплін входять 8 викладачів, з яких 12% мають кваліфікаційну категорію «викладач-спеціаліст», 12% - «спеціаліст першої категорії»,  38% - «спеціаліст вищої категорії» , «38% - викладач-методист». Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін: «Офтальмологія», «Дерматологія та венерологія», «Неврологія», «Психіатрія та наркологія», «Медична та соціальна реабілітація», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», «Інфектологія» та «Епідеміологія».      

Новый рисунок 2

Головна мета – якісна підготовка молодшого спеціаліста відповідно до державних стандартів.

Основні завдання, над якими працює циклова комісія:

ü    здійснення міждисциплінарних зв’язків для формування систематизованих знань;

ü    організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;

ü    забезпечення цілісного наукового світогляду;

ü    удосконалення методів навчання і виховання, впровадження новітніх технологій навчання;

ü    випуск кваліфікованого молодшого медичного спеціаліста із високим рівнем сформованих ключових, базових, професійних компетентностей, які охоплюють загальноосвітні та фахові знання, практичні уміння й навички.

Методична проблема:

  • впровадження в навчальний процес тестового контролю;
  • впровадження досвіду реалізації нової педагогічної ідеї в практику роботи викладачів коледжу
  • впровадження передового педагогічного досвіду з використанням інноваційних технологій навчання і виховання студентів ВНЗ;
  • впровадження в навчальнийпроцес інтерактивних методів, ТЗН для активізації розумової діяльності студентів;
  • розвиток клінічного мислення, творчих здібностей та пізнавальної активності студентів.

Практичні заняття проводяться в кабінетах доклінічної практики коледжу, які мають необхідне оснащення та на клінічних базах  лікувальних закладів міста.

Під керівництвом викладачів студенти проводять пошуково-дослідницьку роботу, результати якої обговорюються і заслуховуються на засіданнях гуртків та при проведенні тижня циклової комісії.

 

Щороку, в рамках предметного тижня проводяться конкурси професійної майстерності, інформаційні години, інтелектуальні ігри, засідання круглого столу, науково-практичні конференції з актуальних питань діагностики, лікування та профілактики захворювань терапевтичного профілю. Викладачі циклової комісії публікують статті у фахових періодичних виданнях.

 

 

Новый рисунок 18

 

Викладачі циклової комісії сприяють формуванню особистої думки, поглядів та професійної майстерності студентів, прагнуть підготувати не тільки висококваліфікованих майбутніх спеціалістів а і всебічно розвинену, гармонійну особистість.

 

Турбай Т.В. – голова циклової комісії, викладач медичної та соціальної реабілітації, впроваджує інтерактивні методи навчання.

Шевцова Л.І. – викладач неврології, впроваджує новітні педагогічні технології в навчальний процес.

Чоботарь А.І. – викладач дерматології та венерології, використовує методики ділової гри на занятті.

Катеринич М.Т. – викладач інфектології, застосовує методику роздаткового матеріалу.

Іванова О.О. – викладач епідеміології, використовує метод випереджувального вивчення матеріалу.

Король Ю.М. – викладач інфектології, впроваджує методики проведення контролю самостійної позааудиторної роботи з дисципліни.

Бреєва Л.Ф. – викладач з основ екології та профілактичної медицини, використовує проблемно-пошуковий метод навчання.

 Котуш А.В. – викладач з медсестринства в неврології, психіатрії та наркології, використовує міжпредметну інтеграцію для активізації розумової діяльності студентів.