m016

Медсестра – це життєлюбність, це – розуміння чужої біди, це – відчайдушна хоробрість, це – мудрість і людяність, це - величезна любов до людей, це – душа і серце, віддані людям.

Методична проблема, над якою працює циклова комісія «Основ медсестринства та терапевтичних дисциплін»: «Активізація формування вмінь та навичок у студентів шляхом впровадження методів інтерактивного та елементів симуляційного навчання».

До складу циклової комісії входять досвідчені викладачі, які мають наступні кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої, першої та другої категорії».

Основними чинниками, що забезпечують якість освіти на цикловій комісії, є: професійна підготовка викладачів; сучасне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, використання інноваційних форм і методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів; наявність системи об’єктивного контролю й оцінювання рівня знань студентів; застосування сучасних освітніх технологій в освітньому процесі; залучення викладачів і студентів до пошукової діяльності; відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам; належне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; забезпеченість науковою та методичною літературою, що відповідає сучасним вимогам; використання матеріалів соціологічних та інших досліджень; спрямованість викладання на формування соціальних якостей майбутнього фахівця-медика; стимулювання самостійної роботи студентів, яка включає різноманітні види індивідуальної та колективної навчальної діяльності і здійснюється особисто студентами на аудиторних та позааудиторних заняттях з урахуванням їх індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей.

Велика увага приділяється розвитку особистісних якостей студентів, сприяння формуванню грамотного фахівця, який прагне до постійного самостійного підвищення своєї медичної освіти.

Викладачі циклової комісії забезпечують навчання з 23 дисциплін: «Основ медсестринства та ММТ», «Догляд за пацієнтами з основами медичної маніпуляційної техніки», «Медсестринська етика та деонтологія», Етика та деонтологія в медицині» «Громадське здоров’я та громадське медсестринство», «Історія медицини та медсестринства», «Медсестринство у внутрішній медицині», «Основи терапії та домедична допомога», «Неврологія та психіатрія з наркологією», «Медсестринство в неврології», «Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина», «Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині», «Медсестринство в сімейній медицині», «Сімейна медицина» та інші.

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, ТОВ «Всеосвіта», онлайн-платформа accemedin.com, Мистецтво лікування, ТОВ «Група компаній МедЕксерт»).

Навчальна робота циклової комісії спрямована на активізацію пізнавальної діяльності студентів, розвиток комунікативних компетентностей, формування уміння застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, формування вміння логічно, аргументовано висловлювати власну думку, розвивати допитливість, створення позитивного настрою при отриманні нових знань та організована з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Викладачами забезпечена мультимедійна підтримка навчального матеріалу, для тестового контролю знань використовується онлайн-тестування на платформах Classtime, Test Pad, Всеосвіта, TestKrok. Викладачі циклової комісії підготували у повному обсязі навчально-методичні матеріали до освітньої платформи G Suite. Створено щоденники СПРС, виробничої та переддипломної практик, алгоритми практичних навичок, інструкції до практичних занять. Викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах розповсюджують власний педагогічний досвід шляхом публікацій матеріалів у періодичних виданнях, приймають участь у «Педагогічному Оскарі» (ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР 2022 «Організація самостійної позааудиторної роботи студентів під час вивчення клінічної дисципліни «Внутрішня медицина»).

Навчально-матеріальна база зосереджена в 7 кабінетах доклінічної практики та в кабінетах клінічної практики на базах закладів охорони міста. У кабінетах доклінічної практики студенти відпрацьовують практичні навички на муляжах. Кабінети укомплектовані спеціальними укладками для відпрацювання навичок передбачених програмою, муляжами, предметами догляду.

В рамках предметно-методичних тижнів циклової комісії проводяться інформаційні години, зустрічі з цікавими співрозмовниками, засідання круглого столу, майстер-класи, квести. Студенти, під керівництвом викладачів проводять пошуково-дослідницьку роботу, результати якої можна побачити під час проведення студентських конференцій та відкритих засідань гуртків.

Традиційним стало проведення конкурсів професійної майстерності «Кращий знавець основ медсестринства» та «Кращий знавець догляду за хворими та ММТ», «Ерудит» під час яких студенти мають можливість продемонструвати професійні навички, якими вони оволоділи під час навчальних занять. Конкурс підкреслює вимоги часу підготовки студентів до державного іспиту та випускників – спеціалістів до майбутньої роботи в лікувальних закладах.

Викладачі використовують різні способи заохочення студентів, що сприяє розвитку пізнавальної активності, формуванню знань, вмінь і самостійності в розв’язанні професійних завдань.

Окрім надання професійних знань, викладачі спрямовують свою роботу на виховання у студентів таких якостей, як любов до обраної професії, людяність, співчуття, толерантність, відповідальність.