Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін: українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), основи латинської мови з медичною термінологією, українська та зарубіжна літератури.

Циклову комісію очолює І.С.Кобзар – викладач другої кваліфікаційної категорії. До складу циклу входять: С.С.Присяжнюк – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, кандидат філологічних наук; О.А.Соловйова – викладач вищої кваліфікаційної категорії; Н.О.Попова – заступник директора з виховної роботи та гуманітарних питань, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, доктор філософії; В.В.Малюк – викладач другої кваліфікаційної категорії, О.Л.Ріжняк – викладач-методисткандидат філологічних наук, доцент; С.М.Бойко - викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, методист.

Методична проблема, над якою працює циклова комісія (кінцевий продукт роботи: публікації, методична розробка та інше): формування ціннісних орієнтацій, світосприйняття та особистісного безперервного розвитку здобувача медичної освіти, шляхом розвитку комунікативних навичок та впровадження інтерактивних симуляцій.

Методичні проблеми, над якими працюють викладачі циклу:

kobzar1

Кобзар І.С.: формування комунікативної компетенції у студентів медиків.

Ірина Станіславівна добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує та поширює під час проведення практичних занять. Викладач уміло застосовує комунікативно спрямовані завдання, враховуючи особливості навчального матеріалу та здібності студентів.

Prysyazhnyuk

Присяжнюк С.С.: використання ІКТ, хмарних та імерсивних технологій при проведенні інтегрованих занять.

Великим внеском С.С.Присяжнюк є організація проведення виховних заходів. У педагогічній діяльності викладач широко використовує активні методи і форми роботи: методику застосування ТЗН, міждисциплінарну інтеграцію, активізацію розумової діяльності студентів. Постійно поповнює банк навчальних відеофільмів. Невід’ємними складовими виховної роботи Світлани Степанівни є принципи демократичності та дискусійності, індивідуалізації й диференційованості в процесі виховання молодого покоління.

Solovjova

Соловйова О.А.: формування ключових компетентностей студентів шляхом використання педагогічних інновацій на заняттях української мови та зарубіжної літератури.

Викладач велику увагу приділяє активізації мовної діяльності студентів, розвитку їх монологічного та діалогічного мовлення. На заняттях зарубіжної літератури докладає зусиль для розвитку читацьких умінь студентів. Оксана Анатоліївна розробила Програми самореалізації особистості (збірники комплексних завдань з української мови за професійним спрямуванням та зарубіжної літератури).

popovan

Попова Н.О.: розвиток мовних компетенцій студентів на заняттях української мови та літератури.

За час педагогічної діяльності викладач продемонструвала ґрунтовний рівень професіоналізму, досконале володіння ефективними формами і методами педагогічної діяльності. Наталія Олександрівна займається науковою діяльністю, бере участь у конференціях, семінарах як всеукраїнського, так і міжнародних рівнів; є автором статей у фахових виданнях.

Малюк

Малюк В.В.: формування англомовної лексичної компетенції і комунікативної практики майбутніх фахівців у галузі охорони здоров’я.

Вікторія Вікторівна у своїй роботі застосовує індивідуальний підхід, відповідно до рівня знань кожного студента, що сприяє формуванню інтересу до мови; позитивному відношенню студентів до її вивчення. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння студентів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Навчальний процес побудований так, щоб він був ефективним, оптимальним за структурою, цікавим, сприяв розкриттю творчого потенціалу студентів.

rozhnyak

Ріжняк О.Л.: формування термінологічної грамотності як важливої складової професійної підготовки здобувачів освіти шляхом використання новітніх педагогічних технологій.

Оксана Леонідівна, кандидат філологічних наук, викладач-методист, має більше 80 наукових робіт, серед яких статті в фахових виданнях, збірники вправ та методичні рекомендації для студентів з латинської мови, регулярно приймає участь у міжнародних конференціях з питань формування сучасної медичної термінології та методики викладання латинської мови.

 

bouko

Бойко С.М. 

Науково-методична проблема: "Формування національно свідомої, духовно багатої особистості на засадах педагогічного партнерства".