Практика студентів проводиться відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та наказу МОЗ України від 07.12.2005 року № 690.
Проходження практики здійснюється студентами на базі лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, фармацевтичних та інших установ за профілем та відповідно до програми практики.
Метою виробничої практики є набуття студентами практичних навичок із спеціальності, систематизація, закріплення та розширення професійних умінь, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь організаторської діяльності в умовах лікувально-профілактичного закладу.
Час проходження виробничої практики студентів становить 36 годин на тиждень (6 годин на день біля ліжка хворого, субота - робочий день).

Обов’язки студентів на практиці:

-       своєчасно прибути на практичну базу;

-       дотримуватись правил медичної етики та деонтології;

-       виконувати правила внутрішнього розпорядку лікувально-профілактичної установи та всі завдання, що передбачаються програмою практики;

-       відповідати за виконану роботу та її результати на рівні зі штатними працівниками лікувально-профілактичної установи;

-       проводити навчально-пошуково-дослідницьку роботу за розділами практики;

-       вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, заходів протипожежного захисту і виробничої санітарії;

-       брати активну участь у суспільному житті колективу лікувально – профілактичної установи;

-       проводити санітарно-освітню роботу з хворими та населенням;

-       проводити профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл та робітничої молоддю;

-       систематично та вчасно вести обліково-звітну документацію практики;

-       по закінченню практики взяти участь у підсумковій конференції;

-       своєчасно скласти залік з практики.

         Після проходження виробничої практики складається диференційований залік, який приймається методичним керівником від лікувально-профілактичної установи. Для захисту практики студенти подають такі документи:

-       щоденник з усіх розділів практики;

-       загальна характеристика на студентів;

-       загальний звіт студентів про пройдену практику (тестовий);

-       матеріали навчально-пошуково-дослідницької роботи;

-       матеріали санітарно-освітньої роботи (реферати чи доповіді);

-       матеріали профорієнтаційної роботи;

-       відгуки про випускників коледжу;

-       довідки про нічні чергування;

-       історія пологів;

-       індивідуальна картка вагітної та породіллі-1;

-       історія розвитку новонародженого;

         Оцінка з практики вноситься в залікову відомість за підписом членів комісії.