Порядок проведення ліцензійного іспиту "Крок М"

«Крок М» є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки молодших спеціалістів, та складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.

Реєстрація студентів на складання ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування за поданням ВНЗ. Реєстрація студентів починається за три місяці до початку іспиту і закінчується не пізніше ніж за чотири тижні до початку проведення іспиту.

Графік проведення тестових екзаменів ліцензійних іспитів щороку затверджується МОЗ України. Графік повторних перескладань, які здійснюються відповідно до чинної нормативної бази, затверджується Центром тестування.

До складання іспитів «Крок М» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального плану. Студенти, які поновлені на навчання відповідно до чинної нормативної бази та мають складати ліцензійний інтегрований іспит як академічну заборгованість, повинні бути зареєстровані у Центрі тестування у встановленому порядку. Наказ про зарахування таких студентів до ВНЗ має бути наданий до Центру тестування разом з їх реєстраційними даними. 

Студент, який бере участь у ліцензійному іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо підтвердження тестового балу в установленому порядку.

Студент зобов'язаний:

• ознайомитися з Порядком проведення ліцензійних інтегрованих іспитів;

своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;

виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;

після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;

не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників тестування.

Студенту заборонено під час проведення іспиту

Мати при собі та користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими і рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.

Заважати іншим студентам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов'язки; порушувати дисципліну.

Спілкуватися з іншими студентами, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні.

Розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту.

Самовільно виходити з аудиторії. Якщо студенту необхідно вийти із аудиторії для годування немовля, до туалету, з медичних показань тощо, він має повідомити про це представника Центру тестування та отримати дозвіл. Для студентів, яким було дозволено вийти із аудиторії під час іспиту мають бути передбачені додаткові місця у аудиторії.

Виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

У разі порушення цих вимог студент позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування. Бланк відповідей цього студента не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

Ліцензійні іспити проводяться в аудиторіях, наданих ВНЗ, з розрахунку не більше 100 (ста) осіб, які складають іспит в одній аудиторії. Кількість осіб, які можуть складати іспит в одній аудиторії не повинна бути більшою за 1/2 від кількості посадкових місць в аудиторії. Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться іспит забороняється.

Ідентифікація студентів, які мають складати іспит, проводиться на підставі паспорту. Відповідальність за ідентифікацію студентів покладається на уповноваженого представника ВНЗ. Особисті речі студентів залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких несе відповідальність ВНЗ.

Перед початком тестування представник Центру тестування проводить інструктаж про регламент проведення ліцензійного іспиту. У бланку відповідей у вікні «Додаткова інформація» студент має поставити свій підпис ручкою та внести обов’язкові ідентифікаційні та екзаменаційні дані.

Екзаменаційний тест складається із 150 запитань. Тестування триває 2 години 30 хвилин, тобто на 1 запитання відводиться 1 хвилина. Тест має 99 варіантів. 

У правій частині бланка відповідей студент пише відповіді на запитання буклета. Навпроти кожного тестового завдання необхідно поставити тільки одну найкращу відповідь. Подвійні відповіді та пропуски вважаються неправильними відповідями. Зафарбовувати овали необхідно добре, щоб усе поле було зафарбоване.

Діюча величина критерію «склав» – 58,0% правильних відповідей. Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 22.01.2021 № 106, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2021 за № 269/35891).

Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не склав», не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок М» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

У випадку, якщо студент раніше відповів на екзаменаційний буклет, треба підняти руку, до студента підійде екзаменатор і забере його буклет і бланк відповідей.

Після закінчення роботи з екзаменаційним буклетом студент має вкласти бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх представникові Центру тестування та вийти із аудиторії.

У випадку погіршення стану здоров’я під час іспиту студент має поінформувати про це представника Центру тестування та ВНЗ. При неспроможності продовжувати тестування представник Центру тестування має припинити складання іспиту для цього студента і зафіксувати цей факт у відповідному Акті, який підписується студентом, представником ВНЗ та Центру тестування.

Офіційне оприлюднення результатів студентів ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування ВНЗ за офіційною адресою.

При успішному складанні ліцензійного іспиту видається відповідний сертифікат. Оформлення та видача сертифікатів здійснюється у 30-денний термін з дня оприлюднення результатів іспиту. У випадку неуспішного складання ліцензійного іспиту студент допускається до наступних етапів атестації.

?️ Інформація про Крок М на сайті Центру тестування

?️ Крок М - онлайн-тестування

Буклети ліцензійного іспиту "Крок М"

? Сестринська справа

? Лікувальна справа

Підготовка до ліцензійного іспиту "Крок М"

? Сестринська справа

? Лікувальна справа

Банк тестових завдань

? Сестринська справа

? Лікувальна справа